Privacy Policy

Omarm ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82553491, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  www.omarm.nu
  06-42015361
  info@omarm.nu
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Omarm verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– Bankrekeningnummer
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Omarm verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  relevante informatie over jouw gezondheid die van toepassing is voor jouw herstel tijdens de coaching en welke enkel door jou zelf aan ons verstrekt is. Het gaat hierbij om informatie waarvoor je zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de sessies. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@omarm.nu, dan verwijderen wij deze informatie.
 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Omarm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Geautomatiseerde besluitvorming
  Omarm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omarm) tussen zit. 
 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Omarm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
  – Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.
  – Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven bij punt 3 worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van het laatste consult, zodat bij evt. vervolg coaching binnen 7 jaar, deze snel en effectief kan worden opgepakt. Na de termijn van 7 jaar is de verwachting dat het leven van de klant dusdanig is veranderd dat de informatie niet meer up-to-date zal
  zijn.
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
  Omarm verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Omarm gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omarm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@omarm.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Omarm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Omarm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@omarm.nu.